Apartman Yönetimi ; Apartmanlar, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Eğer apartmanda 8 ve daha çok bağımsız bölüm bulunuyorsa, yönetici atanması mecburi olmaktadır. Apartmanın bütün bölümleri bir bireyin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici olmaktadır.

Apartmanda karar nasıl alınır? Kararlar için yeter sayısı nedir?

1- Apartman yönetimi toplantısı ne zaman yapılır?

Kanunen kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen tarihlerde eğer bu şekilde bir tarih belirtilmemişse her takvim senesini ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar, en geç 2 yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen tarihlerde , bu şekilde bir zaman tarih belirtilmemiş ise ikinci takvim senesinin ilk ayı içinde toplantının yapılması gerekmektedir.

2- Apartman toplantısında yeter sayısı nedir?

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa hissesi bakımından yarısından fazlasıyla toplanır. Toplantıda gündem maddesi olan mevzular oy çokluğuyla karara bağlanır. Yeter sayının sağlanamaması sebebiyle ilk toplantının yapılamaması durumunda ,ikinci toplantı en fazla 15 gün sonra yapılmalıdır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğu olması yeterlidir.

3- İlk çağrı nasıl yapılır?

Toplantı için İlk çağrı yapılırken, ilk görüşmede, yeter sayının toplanamaması durumunda, ikinci toplantının nerede ve hangi zamanda yapılacağının da belirtilmesi gerekir. Ayrıca kanuna göre ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamamaktadır.

4- Apartman Toplantısında kimler nasıl oy kullanabilir?

Her kat maliki, arsa hissesi oranına bakılmaksızın, tek oy hakkına sahiptir. Sadece apartmanda birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına haiz olmaktadır. Bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne kadar olursa olsun, haiz olduğu oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olması imkansız. Oy sayımı yapılırken kesirler hesaba katılmaz.

Bir bağımsız kısmın birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri bir fert temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni temsilcisi gerekli işlemi yerine getirir. Alınacak karar direkt doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir,fakat oya katılamaz.

5- Toplantıda vekil eliyle oy kullanılabilir mi?

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir birey, oy sayısının % 5’den fazlasını kullanmak üzere vekil belirleme edilemiyor. Fakat, 40 ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda 1 kişi, en fazlaca 2 kişiye vekâlet edebilir.